Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tugas Translate Bahasa Kawi Ke Bahasa Indonesia Teks Sarpayajna

Terjemahkanlah teks bahasa jawa kuno berikut ini kemudian sesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia.

Teks 1

Yajña sarpa Hana sira maharaja Pariksit ngaran ira, anak sang Abhimanyu patêmu-tangan lawan sang Uttari, pinakaçisya bhagawan Krêsa, paripurna ring bahuweda. Prasiddha kasih bhatara Krêsna, hinuripnirān kêneng hru sang Açwatama, ri sêdêng ira haneng jêro wêtêng sang Uttari. Mijil ta ya winastwan mahuripa de bhatara Krêsna, iningu de maharaja Yudhistira. Sira ta sumilih ratu ri Hastinapura, ri lungha sang Pandawānusup ing alas muwah. Lawas nira siniwi nêmang puluh
tahun.

Ndan kadi maharaja Pandu sira sakta ring gunāburu. Asing wukir alas paran iramet mrêga. Hana pwa kidang tinut ira anghel ta sira denya. Ahyum anginuma wwe sira. Hana sira wiku kapangguh ing têgal ri têpi ning açrama, ri panghwanan ing lêmbu. I sêdêng sang rêsi amangan wêrêh ing watsa, sira ta tinañān ing paran ikang kidang; ndatan sahur ike sang rêsi, apan sêdêng nira monabrata, pangaran ira mpu bhagawan Samiti. Saka ri krodha sang natha Pariksit tan sinahuran patakwan ira, hana ta wangke ning ula dêlês, ya ta cinukat nira ri tungtung ing laras lira, kinalungakên ing gulu bhagawan Samiti. Humênêng atah sang wiku. I
têlas nira maharaja Pariksit mangkana, mulih ta sira ring kadatwan ira.
(Wojowasito, 1981:42).

Artinya:

TEKS 1 :
Kurban Ular
Terdapat sebuah kisah seseorang yang disebut dengan Raja Pariksit, beliau adalah putera dari perkawinan Sang Abhimanyu dengan Sang Uttari, yang menjadi murid dari Bhagawan Kresa disempurnakan dengan banyak ilmu pengetahuan.
Ia mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari Bhatara Kresna, ia dihidupkan ketika ia terkena panah dari Açwatama pada waktu beliau ada di dalam kandungan Sang Uttari. Ketika lahir, ia diberkahi oleh Bhatara Kresna supaya hidup, kemudian diasuh oleh maharaja Yudhistira. Beliau pun sempat menggantikan raja di Hastinapura, pada waktu Pandawa pergi untuk masuk ke hutan lagi. Beliau memerintah selama enam puluh tahun lamanya.
Tetapi seperti Raja Pandu, beliau gemar akan berburu. Setiap gunung dan hutan telah didatanginya untuk mencari kijang. Ada kijang yang diikuti sang raja sampai lelah hingga kehilangan jejak dibuatnya. Alhasil beliau pun meminum airnya.
Ada seorang begawan yang jumpainya di pinggir hutan Açrama, pada penggembalaan sapi. Sang resi tersebut sedang memakan buih dari anak sapi. Beliau ditanyai oleh sang raja kemana arah pergi si kijang buruannya, tetapi sang resi itu tidak menjawab. Sang raja pun bertanya apakah resi ini sedang bertapa membisu, yang dikenal dengan Begawan Samiti. Sang Raja Pariksit marah karena tidak dijawab pertanyaannya. Ia pun mencukit bangkai ular hitam dengan ujung busur panahnya. Kemudian dikalungkan di leher Begawan Samiti. Sang Begawan pun hanya diam saja. Setelah Raja Pariksit berbuat demikian, ia pun kembali pulang ke istananya. (Wojowasito, 1981:42).

Kata-kata sulit dan artinya:

yajna = kurban
sarpa = ular
patêmu-tangan = perkawinan
lawan = dengan
pinakaçisya = menjadi murid (siswa)
bahuweda = banyak pengetahuan
paripurna = paripurna; lengkap
prasiddha = sangat; sempurna
hinuripnirān = dihidupkannya Ketika (ninurip + nira + an)
hru = panah
ri sêdêng ira = pada waktu beliau
haneng = ada di (hana + ing)
jêro = dalam
wêtêng = kandungan
mijil = lahir (keluar)
winastwan = diberkahi (wnastu + an)
mahuripa = supaya hidup
iningu = dipelihara
sumilih = menggantikan
ri lungha = pada waktu … pergi
anusup = masuk (a(N)- + susup)
muwah = lagi
siniwi = memerintah; bertakhta
ndhan = maka; tetapi
kadi = seperti
sakta ring = gemar akan
gunāburu = berburu
asing = tiap
wukir = gunung
paran ira = didatanginya
amet = mencari
mrêga = kijang; binatang liar
tinut = diikuti
anghel = payah
denya = olehnya, karenanya
wwe = air
kapangguh = dijumpai
panghwanan = penggembalaan
wêrêh = buih
watsa = anak lembu
tinañan = ditanyai
paran = pergi, arah
sahur = menjawab
ike sang rêsi = sang resi ini
apan = karena
sêdêng nira = beliau sedang
monabrata = bertapa membisu
pangaran = nama
saka ri = dari sebab, karena
tan sinahuran = tidak dijawab (i)
patakwan = pertanyaan
dêlês = hitam; nama ular
cinukat = dicukit
ri = dengan
tungtung = ujung
laras = busur
kinalungakên = dikalungkan
humênêng atah = diam sajalah
i têlas nira = setelah, sehabis
mangkana = (berbuat) demikian
mulih = pulang
kadatwan = istana (kêdaton: Jawa)

Teks 2

Hana tānak bhagawan Samiti saka ring lêmbu, sang Srênggi ngaran ira, yatārsha masungu sira, ndan ugra tapa siddhimantra sira, wênang mahas mareng kadewatan, nityakala manangkil ing bhatara Brahma. Kunang ike sang Srênggi ngaran ira makaswabhawa göng krodha. Sira ta inujaran sang Krêsa, “Anak ning brahmana”. Ndatan sangke gêlêng nira, ndan guywa-guywan de nirangling, “Kamung Srênggi, haywa kita garwa dahat, awêrö dening gunanta, tan wruh têmên kari kita ring kopaçaman. Sabarin maharaja pariksit sang ratu ri Hastinapura kumalung-kalung iri sira yayahta ula deles mati tathapinya tan agalak sira; hana ta sira mangke kumalungakên ula rig ulu nira; mangkana tolahanta tumirwa bapa’. Ya ta ling sang Krêsa. Krodha ta sang Srênggi rumênggö wuwus sang Krêsa.

Molah tānak-anak ing mata nira, sumirat abang dening galak, matang yang sirābangun gêlêng. Nêhêr mojar i sang Krêsa, “Ai kamung Krêsa tinghali çakti ni tapangku harah. Ikang ratu Pariksit pawarahte kami, kumalung-kalung iri bapangku ula tan hama dosa nira, awamana ta sira ring wiku. Hana ta naga Taksaka ngaranya. Mogha datênga ni çapangku rikana we itung wêngi sumahutang ratu Pariksit. Mangkana ta ling sang Srênggi manapathani. (Wojowasito,1981:43).

Artinya:
TEKS 2 :
Terdapatlah seorang anak dari Begawan Samiti dari sapi, dikenal dengan sang Srenggi, itulah sebabnya ia bertanduk, tetapi tingkat tapanya sudah berada di puncak, manteranya pun manjur, dapat masuk ke dalam kedewataan, dan juga selalu menghadap kepada Bhatara Brahma. Adapun Sang Srenggi ini disebut-sebut mempunyai tabiat pemarah. Beliau diberitahu oleh Sang Kresa, “Anak dari Brahmana”.
Bukan karena kemarahannya, tetapi dengan bersenda gurau dia berkata, “Kamu
Srênggi, jangan sampai sangat marah, kita bisa mabuk karena ilmumu, kita sungguhlah tidak tahu apa-apa dalam kesabaran. Kini Raja Pariksit sang ratu di Hastinapura telah mengalungkan keiriannya dengan ular hitam yang mati kepada ayahnya (Begawan Samiti), meskipun demikian ia tidak marah. Ada pun nanti dikalungkan ular di lehernya demikianlah hendaknya meniru bapak”. Itulah kata sang Kresa. Marahlah Sang Srenggi mendengar kata sang Kresa.
Bergerak-gerak lah kedua bola matanya anak itu (Sang Srenggi), bersinar merah karena marah, karena bangkit dari kemarahan. Lalu berujarlah kepada Sang Kresa, “Hai kamu Kresa, ayo lihatlah kesaktian tapaku. Raja Pariksit yang kau beritahukan kepada kami, berkalungkan keirian akan mempertanggungjawabkan ular tidak hanya atas dosa-dosanya, karena menghina sang begawan. Terdapatlah seekor naga yang disebut Taksaka. Semoga kutukanku datang pada tujuh hari tujuh malam setelah ujaranku yang akan menggigit ratu Pariksit. Demikianlah kata sang Srenggi mengutuknya. (Wojowasito,1981:43).

Kata-kata sulit dan artinya:

yatārsha = itulah sebabnya
masungu = bertanduk
ndan = tetapi
ugra tapa = memuncak tapanya
siddhimantra = manjur manteranya
wênang = dapat
mahas mareng = masuk ke dalam
kadewatan = kedewataan
nityakala = selalu
manangkil = menghadap
kunang = adapun
ike sang Srênggi = sang Srênggi ini
makaswabhawa = bertabiat (maka- = ber-)
göng krodha = pemarah (besar marah)
inujaran = diberitahu (dituturi)
ndatan sangke = bukan karena
gêlêng = marah
ndan = tetapi
makadon = bertujuan
guywa-guywan = bersenda gurau (gurauan)
denirāngling = dia berkata itu (de nira + angling)
kamung = kamu
garwa dahat = sangat marah
awêrö = mabuk
dening = karena, oleh
gunanta = ilmumu
têmên = sungguh
kari = -lah (partikel)
kopaçaman = kesabaran
sabarin = kini
tathapinya = meskipun demikian
agalak = marah
tolahanta = (ta + ulah + a + nta) … lah hendaknya
ulahmu
tumirwa = (tumiru + a) hendaknya meniru (menirulah)
ya ta = itulah
rumêngö = mendengar
wuwus = kata
molah = bergerak-gerak
sumirat = bersinar
abang = merah
matang yan = karena itu; maka; karena
abangun = bangkit
nêhêr = lalu
mojar = berkata (ma- + ujar)
tinghali = lihatlah
çakti ni tapangku = kesaktian tapaku
harah = ayo
ikang ratu = raja Pariksit yang kauberitahukan kepada
Pariksit kami
pawarahte kami = (pa- + warah + ta + i)
awamana = menghina
mogha = semoga
çapangku = kutukku
rikang = pada
we = hari
pitung wêngi = tujuh malam
sumahuta = akan menggigit
mangkan ta = demikianlah
ling = kata
manapathani = mengutuki (ma(N)- + sapatha + n + i)

Aksa Asri
Aksa Asri Tempatku melamun akan berbagai hal :")

Post a Comment for "Tugas Translate Bahasa Kawi Ke Bahasa Indonesia Teks Sarpayajna"